Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym pod adresem elektronicznym www.hotelsantana.pl, zwanym dalej „Serwisem", prowadzonym dla Santana Skłodowscy S.j. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej: SANTANA). SANTANA przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. SANTANA nie zabiega o identyfikację użytkowników naszej strony internetowej.

Klauzula informacyjna

SANTANA jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Santana Skłodowscy S.j. z siedzibą w Białymstoku. Obowiązki Administratora pełnią Wspólnicy Spółki. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Baranowickiej 55, 15-554 Białystok. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez numer telefonu: 85 743 79 27, adres mailowy biuro@restauracja-santana.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres.

2. W zależności od formy kontaktu z SANTANA oraz świadczonej usługi mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez SANTANA, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne niezbędne w celu świadczenia usługi.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez SANTANA (w tym usług hotelowych, gastronomicznych, rezerwacji sal bankietowych), obsługi kontaktów z klientami, dokonywania rezerwacji za pomocą strony internetowej oraz administrowania stroną internetową, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 • zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody;
 • umowa dotycząca świadczenia usług na rzecz klientów (art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą).

5. Do danych osobowych zbieranych przez SANTANA mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy prawne), portalom rezerwacyjnym booking.com oraz HRS. Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Pozostawiając dane osobowe w Serwisie, mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej), prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu (o ile spełnione będą wymagane przesłanki), prawo wycofania zgody (o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO) oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.

9. SANTANA nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

SANTANA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.

SANTANA stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

SANTANA podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony SANTANA nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony SANTANA. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SANTANA

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach SANTANA nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.

Portale Społecznościowe

SANTANA przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile SANTANA prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. SANTANA nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) publikowane przez Użytkowników na profilach SANTANA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje SANTANA.