Polityka prywatności

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „SANTANA” Skłodowscy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku w Białymstoku. Obowiązki Administratora pełnią Wspólnicy Spółki. Dane adresowe administratora: ul. Baranowicka 55, 15-554 Białystok.

 2. Pani/Pana dane osobowe (adres mailowy i ewentualnie dane podane w treści wiadomości) przetwarzane są wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na wiadomości mailowe.

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Administratorowi zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która została udzielona poprzez przesłanie maila do „SANTANA” Skłodowscy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku.

 4. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy i ewentualnie dane podane w treści wiadomości) nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, która została wyrażona poprzez podjęcie przez Panią/Pana kontaktu drogą elektroniczną.

 7. Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

  • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie Pani/Pan danych osobowych (adres mailowy i ewentualnie dane podane w treści wiadomości) jest dobrowolne.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.